PRETERAX Tablet

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ:

 

Les Laboratories Servier Industrie, France

ក្រុមហ៊ុនចែកចាយឱសថនៅប្រទេសកម្ពុជា:

 

DKSH

 • សារធាតុសកម្ម
 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់
 • ហាមប្រើ
 • ផលរំខាន
 • អន្តរប្រតិកម្ម
 • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន
 • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
 • សកម្មភាពឱសថ
 • បរិយាយប័ណ្ណឱសថ 
 • សារធាតុសកម្ម

  Perindopril 2mg, Indapamide 0.625mg

 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់

  គុណភាពព្យាបាល

  ឱសថនេះប្រើសំរាប់ព្យាបាលជម្ងឺសម្ពាធឈាមឡើង (ដោយមិនដឹងមូលហេតុ)។

  កំរិត និងរបៀបប្រើ
  មនុស្សពេញវ័យ៖
  - ប្រើ1គ្រាប់ 1ដង ក្នុង1ថ្ងៃ (លេបមុនពេលអាហារពេលព្រឹក)
  - រយៈពេលព្យាបាលអាស្រ័យវេជ្ជបញ្ជារបស់គ្រូពេទ្យ។
  - ករណីអ្នកជម្ងឺភ្លេចលេបឱសថនេះ 1ថ្ងៃឬច្រើនថ្ងៃ មិនត្រូវលេបទ្វេដងសងការភ្លេចលេបឱសថនេះទេ ពោលគឺត្រូវលេបតាមការណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យជាធម្មតា។

   

  INDICATIONS:

  This medicine is intended for use in the treatment of essential hypertension (without known cause).

  DOSAGE AND ADMINISTRATION:

  Dosage:

  Oral route.

  The usual dose is one tablet per day.

  IN ALL CASES YOUR DOCTOR'S INSTRUCTIONS ON TAKING YOUR MEDICINE SHOULD BE STRICTLY FOLLOWED.

  When and how often to take the medicine

  A single dose each day, preferably in the morning before the meal.

  Duration of treatment

  As prescribed by your doctor.

  What to do in cases of overdose

  The most likely event in cases of overdose is hypotension.

  If marked hypotension occurs, it can be treated by lying the patient down with their legs raised.

  If the condition continues, inform your doc­tor immediately.

  What to do if you forget to take one or more doses

  Contact your doctor. Do not take two doses the next day.

 • ហាមប្រើ

  ហាមប្រើចំពោះ៖
  - អ្នកជម្ងឺធ្លាប់អាល្លែកហ្ស៊ីជាមួយសារធាតុផ្សំណាមួយនៃឱសថនេះ
  - អ្នកធ្លាប់មាន Quincke's oedema (ប្រភេទដូចកន្ទាលត្រអាកព្រមទាំងមានហើមមុខនិងហើមក) ដោយការប្រើពួកឱសថប្រភេទនេះ
  - អ្នកធ្លាប់មានជម្ងឺ Quincke's oedema ដោយដំណពូជ ឬដោយមិនដឹងមូលហេតុ
  - អ្នកមានជម្ងឺខ្សោយតម្រងនោម និងខ្សោយថ្លើមធ្ងន់ធ្ងរ
  - អ្នកជម្ងឺមានសារធាតុប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងឈាមទាបខ្លាំង
  - អ្នកជម្ងឺលាងឈាម
  - អ្នកជម្ងឺខ្សោយមុខងារបេះដូង
  - ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងស្ត្រីបំបៅកូន
  - ឱសថនេះមិនត្រូវប្រើជាមួយនឹងពួកឱសថ: Lithium potassium salts, potassium sparing diuretics និងឱសថមួយចំនួនទៀតដែលអាចបណ្ដាលអោយមានវិបត្តិចង្វាក់បេះដូង
  - ឱសថនេះមិនត្រូវប្រើចំពោះអ្នកជម្ងឺមានកំរិតប៉ូតាស្យូមនៅក្នុងឈាមខ្ពស់ទេ
  - ឱសថនេះមិនត្រូវប្រើចំពោះអ្នកជម្ងឺមានសរសៃឈាមអាកទែរនៃតម្រងនោមរួមតូចទេ។

   

  This medicine MUST NOT BE USED in the following circumstances:

  • known allergy to perindopril or to other angiotensin converting enzyme inhibitors, to indapamide and sulphonamides,

  • previous history of Quincke's oedema (a type of urticaria with sudden swelling of the face and neck) related to taking an angiotensin converting enzyme inhibitor,

  • history of Quincke's oedema due to hereditary reasons or unknown reasons,

  • severe kidney impairment, serious liver disorder,

  • low potassium levels (abnormal reduction in the level of potassium in the blood),

  • dialysis,

  • untreated cardiac insufficiency (heart function impairment),

  • pregnancy and breast feeding (see heading Pregnancy and breast-feeding),

  • unless your doctor advises it, this medicine must not be used in combination with lithium, potassium salts, potassium-sparing diuretics, certain medicines which may cause heart rhythm disorders, or in cases of high potassium levels (excess of potassium in the blood) or renal artery stricture.

 • ផលរំខាន

  ផលរំខានខ្លះៗ៖
  - សភាពអស់កម្លាំង សភាពធីងធោង
  - ឈឺក្បាល អារម្មណ៍មិននឹងនរ វិបត្តិដំណេក រមួលក្រពើ
  - វិលមុខពេលក្រោកឈរ
  - ស្បែកឡើងកន្ទួលក្រហម
  - ឈឺក្រពះ មិនឃ្លានអាហារ ចង្អោរ ឈឺពោះ ទល់លាមក វិបត្តិការដឹងរសជាតិ
  - ក្អកស្ងួត
  - ហើមមុខនិងហើមក (Quincke's oedema) រលាកលំពែង
  - កើតឡើងនូវគ្រោះថ្នាក់ដោយការបាត់បង់ជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួន ចំពោះមនុស្សចាស់និងអ្នកមានជម្ងឺខ្សោយបេះដូង
  - លទ្ធផលថ្វើតេស្តឈាមប្រែប្រួល (កំរិតប៉ូតាស្យូមថយចុះ) ជាពិសេសចំពោះមនុស្សចាស់ឬអ្នកជម្ងឺមានរបបអាហារមិនគ្រប់គ្រាន់។

   

  AS WITH ANY ACTIVE PRODUCT, THIS MEDICINE MAY CAUSE UNDESIRABLE EFFECTS OF VARYING SEVERITY IN SOME PEOPLE:

  • tiredness, feeling of dizziness,

  • headaches, mood swings and/or sleep disturbance, cramps,

  • orthostatic hypotension (drop in blood pressure upon standing up, may be accompanied by dizziness),

  • allergic-type dermatological reactions, skin rashes,

  • stomach pains, loss of appetite, nausea, abdominal pain, constipation, taste disturbances,

  • dry cough,

  • dry mouth,

  • exceptionally Quincke's oedema (sudden swelling of the face and neck of allergic origin), pancreatitis,

  • increased risk of dehydration in elderly patients and in patients with heart failure,

  • changes in blood test results may occur, particularly loss of potassium, especially in elderly or malnourished patients.

  Your doctor may ask you to have blood tests to monitor these parameters.

  TELL YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST IF YOU EXPERIENCE ANY UNWANTED OR UNPLEASANT EFFECTS WHICH ARE NOT MENTIONED IN THIS LEAFLET.

 • អន្តរប្រតិកម្ម

  ដើម្បីជៀសវាងប្រតិកម្មកើតឡើងរវាងឱសថនេះ និងឱសថផ្សេងទៀតដូចជា៖ Lithium, potassium salts, potas­sium-sparing diuretics, allopurinol, cyto­static agents or immunosuppressant treat­ments, corticosteroids, procainamide និងឱសថមួយចំនួនទៀតដែលអាចបណ្ដាលអោយមានវិបត្តិចង្វាក់បេះដូង ។ល។ មុនប្រើឱសថផ្សេងទៀត អ្នកជម្ងឺត្រូវពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យឬឱសថការី។

   

  IN ORDER TO AVOID POSSIBLE INTERACTIONS BETWEEN SEVERAL DRUGS and in particular lithium, potassium salts, potas­sium-sparing diuretics, allopurinol, cyto­static agents or immunosuppressant treat­ments, corticosteroids, procainamide and certain medicines which can cause heart rhythm disorders, YOU MUST TELL YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST OF ANY OTHER TREATMENT YOUR ARE RECEIVING.

 • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន

  ហាមប្រើចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងស្ត្រីបំបៅកូន។

   

  If you discover that you are pregnant whilst taking this medicine it is absolutely vital to inform and then consult the doctor who is monitoring your pregnancy and to follow his recommendations.

  You must also tell your doctor if you wish to become pregnant.

  You should not breast-feed whilst taking this medicine.

  AS A GENERAL RULE, YOU SHOULD ALWAYS ASK YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST BEFORE TAKING ANY MEDICINE IF YOU ARE PREGNANT OR BREAST-FEEDING.

 • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

  ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖
  - ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើឱសថនេះ បើមានកើតឡើងនូវផលរំខានចំពោះថ្លើម
  - ក្នុងពេលប្រើឱសថនេះអាចបណ្ដាលអោយមានក្អកស្ងួត អ្នកជម្ងឺត្រូវទៅពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីវាយតម្លាថាគួរប្រើឱសថនេះបន្តទៀត ឬយ៉ាងណា
  - ត្រូវជំរាបគ្រូពេទ្យក្នុងករណី៖ មានប្រតិកម្មអាល្លែកហ្ស៊ី ឡើងកន្ទួលពេលមានសត្វល្អិតទិចឬខាំ វិបត្តិថ្លើម ធ្លាប់ហើមមុខ បបូរមាត់ ឬបំពង់ខ្យល់ មានលាងឈាម។
  - ឱសថនេះត្រូវប្រើដោយប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអ្នកកើត៖ ជម្ងឺវិបត្តិលំនឹងនៃអេឡិចត្រូលីត ទឹកនោមផ្អែម ប្រគ្រីវ សម្ពាធឈាមចុះឬមានការតមប្រៃឬអំបិល ជម្ងឺបេះដូង ឬខ្សោយតម្រងនោម ក្រិនសរសៃឈាមអាកទែរ អ្នកជម្ងឺមានវ័យចំណាស់
  - គ្រូពេទ្យតម្រូវអោយអ្នកជម្ងឺពិនិត្យឈាមអោយបានទៀងទាត់ក្នុងពេលកំពុងព្យាបាលដោយឱសថនេះ
  - ក្នុងករណីអ្នកជម្ងឺត្រូវវះកាត់ គួរជំរាបគ្រូពេទ្យដាក់ថ្នាំសណ្ដំអោយដឹងថាខ្លួនកំពុងប្រើឱសថនេះ។
  - គួរជៀសវាងប្រើឱសថនេះក្នុងពេលកំពុងបញ្ជាយានយន្តឬគ្រឿងម៉ាស៊ីន
  - កីឡាករគួរជៀសវាងប្រើឱសថនេះ ព្រោះអាចបណ្ដាលអោយលទ្ធផលតេស្តរកឱសថហាមឃាត់ប្រើវិជ្ជមាន។

   

  Administration of the product should be stopped in cases of unwanted effects on the liver.

  A dry cough may be produced. In such cases it is important to consult your doctor again for assessment of whether the treat­ment should be continued.

  Tell your doctor in case of:

  • allergic reactions,

  • hymenoptera (bees, wasps) venom desensitisation treatment,

  • history of swelling of the face, lips or larynx,

  • hepatic disorders,

  • haemodialysis.

  This medicine should be used with caution in patients with:

  • disorders of electrolyte balance, diabetes, gout, hypotension or strict "salt-free" diets,

  • heart or kidney failure, atherosclerosis (artery stricture), renal artery stenosis (stricture)

  • in elderly subjects.

  Your doctor may arrange blood tests to monitor your treatment.

  If you are to undergo surgery, inform the anaesthetist that you are taking this medi­cine.

 • សកម្មភាពឱសថ

  ជាប្រភេទឱសថដែលផ្សំឡើងដោយ៖
  - Perindopril ជាសារធាតុសកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពទប់ស្កាត់អង់ហ្ស៊ីម Angiotensin converting
  - Indampamide ជាសារធាតុសកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាពបញ្ចុះទឹកនោម

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp