ទស្សនៈវិស័យរបស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា)

យើងរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គម ដោយបន្តការសាកល្បងថ្មីៗជានិច្ចឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតដែលពោរពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹម ដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នូវក្តីស្រឡាញ់ និង ភាពស្មោះត្រង់ចំពោះមនុស្សគ្រប់រូបដោយមិនរំពឹងការតបស្នង ពីព្រោះគំនិតរបស់យើងគឺ សុភមង្គលរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺជាសុភមង្គលរបស់យើង។

ពាក្យស្លោករបស់ក្រុមហ៊ុន អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ក្រុមហ៊ុនដែលសាបព្រួសនូវក្តីស្រឡាញ់

The Philosophy of  IMATOKU MEDIC
IMATOKU MEDIC Principles of Actions