ទីស្នាក់ការ ៖ ជាន់ទី1 សណ្ឋាគារកាំបូឌីយ៉ាណា #313 មហាវិថីព្រះស៊ីសុវត្ថិ ក្រុងភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ ៖ 099 990 039 / 070 990 039 (ភាសាខ្មែរ និង អង់គ្លេស), 078 990 039 (ភាសាជប៉ុន)

សារអេឡិចត្រូនិច ៖ info@imatokucambodia.com

FacebookImatoku Pharmacy និង Imatoku MEDIC (Cambodia)Co., Ltd