MEDIMIN Tablet

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ:

 

Samchundang Pharm. Co., Ltd., Korea

ក្រុមហ៊ុនចែកចាយឱសថនៅប្រទេសកម្ពុជា:

 

MEDICO TRADING

 • សារធាតុសកម្ម
 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់
 • ហាមប្រើ
 • ផលរំខាន
 • បរិយាយប័ណ្ណឱសថ 
 • សារធាតុសកម្ម

 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់

  គុណភាពព្យាបាល

  - ជំងឺលើសឈាម

  - ជំងឺចុកទ្រូង (angina pectoris)

  - ជំងឺបេះដូង (myocardial infarction) ក្នុងភាពស្រួចស្រាល់

  កំរិតប្រើ និង របៀបប្រើ

  - ជំងឺលើសឈាម : លេប1គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃ។ អ្នកជំងឺភាគច្រើនលេប 50mg តែម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ក៏ប៉ុន្តែ អ្នកជំងឺខ្លះត្រូវលេបដល់100mg មួយដងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំនឹងត្រូវបញ្ជាក់ច្បាស់បន្ទាប់ពីបានលេបក្នុងអំឡុងពីមួយទៅពីរសប្ដាហ៍។

  - ជំងឺចុកទ្រូង : អ្នកជំងឺចុកទ្រូងភាគច្រើនត្រូវលេប 100mg ម្ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ឬ លេប 50mg ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។

  - ជំងឺបេះដូង (myocardial infarction) ក្នុងភាពស្រួចស្រាល់: ប្រើបន្តពីការចាក់តាមសរសៃ។ សូមប្រើតាមវេជ្ជបញ្ជា។ ចំពោះអ្នកខ្សោយតម្រងនោម អ្នកដេលមានCreatinine clearance 15-35 ml/min/1,73m2 ប្រើក្នុងកំរិត 50mg/ថ្ងៃ ហើយអ្នកដែលមានCreatinine clearance <15 ml/min/1,73m2 ប្រើក្នុងកំរិត 25mg/ថ្ងៃ ឬ 50mg/2ថ្ងៃ។

  កំរិតប្រើត្រូវតំរូវទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញារបស់អ្នកជំងឺ។

  Indication:

  ・Hypertension

  ・Angina pectoris

  ・Acute myocardial infarction

  Dosage & Administration:

  - Hypertension: 1 tablet daily. Most patients respond to 50mg daily given orally as a single dose. Some patients, however, will respond to 100mg given as a single daily dose. The effect will be fully established after 1-2 weeks.

  - Angina: Most patients with angina pectoris will respond to 100mg given orally once daily or 50mg given twice daily.

  - Acute myocardial infarction: Initiated after I.V. injection. Use as directed by the physician.

  Renal Disturbance

  - Creatinine Clearance 15-35mL/min/1.73m2: Dosage 50mg/day

  - Creatinine Clearance <15mL/min/1.73m2: Dosage 25mg/day or 50mg/2 days

  Dosage may be adjusted according to ages and symptoms.

 • ហាមប្រើ

  ក៏ដូចជាពពួកថ្នាំβ-Bloquantផ្សេងទៀតដែរ គេមិនត្រូវប្រើAtenolol ចំពោះអ្នកជំងឺដូចខាងក្រោម៖

  - ធ្លាប់មានប្រតិកម្មអាល្លែហ្ស៊ីជាមួយថ្នាំនេះ

  - បេះដូងដើរយឺត

  - សន្លប់ដោយសារជំងឺបេះដូង

  - សំពាធឈាមចុះ

  - metabolic acidosis

  - មានវិបត្តឈាមរត់កំរិតធ្ងន់

  - គាំងបេះដូងកំរិតទី2ឬទី3។

  In patients with any of the following:

  - known hypersensitivity to the substance

  - bradycardia

  - cardiogenic shock

  - hypotension

  - metabolic acidosis

  - severe peripheral arterial circulatory disturbances

  - second or third degree eat block.

 • ផលរំខាន

  ប្រតិកម្មបន្ទាប់បន្សំខ្លះៗដែលគេបានជួបប្រទះមានដូចជា៖

  - បេះដូង និង សរសៃឈាម : បេះដូងដើរយឺត ខ្សោយបេះដូង ចុះសំពាធឈាម ត្រជាក់ចុងដៃ ចុងជើង។

  - CNS: អារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ អារម្មណ៍ប្រែប្រួល សុបិន្តអាក្រក់។

  - ក្រពះពោះវៀន: ចង្អោរ ក្អួត រាក ទល់លាមក ឈឺពោះ។

  - ឈាម: ផ្លាកែតថយចុះ គ្រាប់ឈាមសថយចុះ។

  - ស្បែកក្រៅ: ក្រហមស្បែក រមាស់។

  - ផ្លូវដង្ហើម: មានការកន្ត្រាក់ទងសួតចំពោះអ្នកជំងឺហឺត ឬ អ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺហឺត។

  - ភ្នែក: ភ្នែកស្ងួត មើលពុំច្បាស់។

  - ផ្សេងៗ : អស់កម្លាំង។

  យោងទៅលើការវនិច្ឆ័យនៃការព្យាបាល ប្រសិនបើសុខមាលភាពរបស់អ្នកជំងឺត្រូវទទួលនូវផលប៉ះពាល់ខាងលើណាមួយ គេត្រូវពិចារណពីការឈប់ប្រើថ្នាំ។

  Cardiovascular: bradycardia; heart failure; postural hypotension; cold extremities.

  CNS: confusion; dizziness; headache; mood changes; nightmares; psychoses and hallucinations; sleep disturbances of the type noted with other beta-adrenoceptor blocking drugs.

  Gastrointestinal: nausea; vomiting; diarrhea; constipation, and abdominal cramping. Elevations of transaminase levels have been seen infrequently, rare cases of hepatic toxicity, including intrahepatic cholestasis have been reported.

  Haematological: purpura; thrombocytopenia.

  Integumentary: alopecia; dry eyes; psoriasiform skin reactions; exacerbation of psoriasis; skin rashes.

  Respiratory: bronchospasm may occur in patients with bronchial asthma or a history of asthmatic complaints.

  Special senses: visual disturbances.

  Others: fatigue.

  Discontinuance of the drug should be considered if, according to clinical judgment, the well-being of the patients is adversely affected by any of the above reactions.

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp