LYSOPAINE Lozenge tablet

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ:

 

Delpharm Lille S.A.S., France

ក្រុមហ៊ុនចែកចាយឱសថនៅប្រទេសកម្ពុជា:

 

DKSH

 • សារធាតុសកម្ម
 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់
 • ហាមប្រើ
 • ផលរំខាន
 • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន
 • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
 • បរិយាយប័ណ្ណឱសថ 
 • សារធាតុសកម្ម

  Lysozyme hydrochloride 20mg, Cetylpyridinium chloride 1.5mg

 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់

  គុណភាពព្យាបាល
  ឱសថនេះសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សពេញវ័យ និងកុមារអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំឡើង ដោយប្រើជាឱសថជំនួយក្នុងការព្យាបាលជំងឺរលាកបំពង់កស្រាល គ្មានការឡើងកម្ដៅ។
  កម្រិតនិងរបៀបប្រើ
  កម្រិតប្រើពី3ទៅ6គ្រាប់ក្នុង1ថ្ងៃ ដោយបៀមអោយរលាយអស់ក្នុងមាត់ និងប្រើក្នុងចន្លោះពេលអោយបានទៀងទាត់។

   

  in adults and children or more than 6 years old as local adjuvant treatment of low intense sore throat, without fever.

  Dosage

  3-6 lozenges per day, left to melt in the mouth and taken at regular interval throughout the day.

  Observe a minimum interval of 2 hours between each dose.

 • ហាមប្រើ

  ហាមប្រើ៖
  - ចំពោះកុមារអាយុក្រោម6ឆ្នាំ
  - អ្នកមានប្រវត្តិប្រតិកម្មជាមួយសារធាតុផ្សំណាមួយនៃឱសថនេះ។

   

  Do not use in children under 6 years old.

  Medical history of allergy to any of the components of the medicinal product (including allergy to lysozyme or egg allergy).

 • ផលរំខាន

  ផលរំខានដែលមិនសូវកើតមានញឹកញាប់រួមមាន ហើម ឡើងកន្ទួលក្រហមលើស្បែក កន្ទាលត្រអាក។

   

  Allergic reactions have been reported with medicines containing lysozyme.

  The undesirable effects are classified by organ class system and frequency using the following convention: unknown frequency (cannot be estimated on the basis of available data): Immune system disorders:

  Not known frequency: allergic reaction, including allergic oedema, cutaneous eruption, urticaria…

 • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន

  ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះនិងការបំបៅដោះកូន៖
  - មិនមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងនឹងព័ត៌មានគ្លីនិក ដើម្បីវាយតម្លៃភាពមិនធម្មតាពីកំណើតដែលអាចកើតមានឡើង ឬផលប៉ះពាល់ទៅលើទារកក្នុងផ្ទៃដោយសារឱសថនេះ។
  - ការប្រុងប្រយ័ត្នផលិតផលឱសថនេះក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះ គួរត្រូវបានអនុវត្ត ហើយLysopaine ជាឱសថបៀមមានជាតិផ្អែមដោយមាន Sorbital និង Saccharine ហាមប្រើក្នុងពេលមានផ្ទៃពោះ។
  - ស្ត្រីបំបៅដោះកូន៖ គ្មានព័ត៌មានណាមួយថាតើសារធាតុទាំងនេះអាចជ្រាបតាមទឹកដោះឬអត់។ Lysopaine បៀមមានជាតិផ្អែមដោយមាន Sorbitol និង Saccharine ហាមប្រើក្នុងពេលបំបៅដោះកូន។

   

  Pregnancy

  There are no reliable teratogenesis data in animals for either substance.

  Currently, there is insufficient relevant information in clinical practice to assess any possible malformation or fetotoxic effect from this medicinal product.

  Usual precautions of medicinal products during pregnancy should be observed and LYSOPAINE, lozenge sweetened with sorbitol and saccharine is not recommended during pregnancy.

  Lactation

  In the absence of available information about whether the substance passes into breast milk. LYSOPAINE, lozenge sweetened with sorbitol and saccharine is not recommended for use in women who are breast feeding

 • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

  ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖
  - មិនត្រូវបន្តរយៈពេលប្រើឱសថនេះលើសពី5ថ្ងៃ ពីព្រោះវាអាចអោយប្រែប្រួលតុល្យភាពធម្មជាតិក្នុងមាត់និងបំពង់ក។
  - ប្រសិនបើរោគសញ្ញានៅតែបន្តកើតមានលើសពី5ថ្ងៃ និង/ឬ រួមផ្សំនឹងគ្រុនក្ដៅ ការគ្រប់គ្រងព្យាបាលអ្នកជំងឺគួរពិចារណាឡើងវិញ។
  - ផលិតផលឱសថនេះមានផ្ទុក Sorbitol។ អ្នកជំងឺដែលមានវិបត្តិកម្រិតFructoseតពូជ គួរកុំប្រើឱសថនេះ។

   

  The indication does not justify a prolonged treatment beyond 5 days, particularly as this could expose to an imbalance of the normal ducal cavity microbial flora with a risk of spread of bacteria or fungi.

  This medicinal product contains sorbitol. Patients with hereditary problems of fructose intolerance should not take this medicine.

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp