LIPANTHYL SUPRA Tablet

ក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថ:

 

RECIPHARM FONTAINE, France

 • សារធាតុសកម្ម
 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់
 • ហាមប្រើ
 • ផលរំខាន
 • អន្តរប្រតិកម្ម
 • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន
 • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
 • សកម្មភាពឱសថ
 • បរិយាយប័ណ្ណឱសថ 
 • សារធាតុសកម្ម

 • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល និង កម្រិតប្រើប្រាស់

  Hypercholesterolaemia and hypertriglyceridaemia alone or combined (typesⅡa, Ⅱb, Ⅳdyslipidaemias, as well as typesⅢand Ⅴdyslipidaemias) in patient s unresponsive to dietary and other non-drug therapeutic measures (e.g. weight reduction or increased physical activity), particularly when there is evidence of associated risk factors such as hypertension and smoking.

  The treatment of secondary hyperlipoproteinaemias is indicated if the hyperlipoproteinaemia persists despite effective treatment of the underlying disease (e.g. dyslipidaemia in diabetes mellitus).

  Dietary measures initiated before therapy should be continued.

  Dosage

  Adults: 160mg daily.

  Elderly patients: without renal impairment, the usual adult dose is recommended

  Patients with renal impairment: see the package insert about the details.

  Children: the use of the 160mg dosage from is contraindicated.

  Patients with hepatic impairment: see the package insert about the details.

  Method of administration:

  Tablets should be swallowed whole during a meal.

 • ហាមប្រើ

  In children,

  During pregnancy or lactation

  In patients with liver insufficiency (including biliary cirrhosis and unexplained persistent liver function abnormality),

  Severe chronic kidney diseases

  IN patients hypersensitive to fenofibrate and/or excipients

  Known photo allergy or phototoxic reaction during treatment with fibrates or ketoprofen

  Chronic or acute pancreatitis with the exception of acute pancreatitis due to severe hypertriglyceridemia

  Known gallbladder disease

  In patients allergic to peanut or arachis oil or soya lecithin or related products due to the risk of hypersensitivity reactions.

 • ផលរំខាន

  Gastrointestinal disorders

  Common: digestive, gastric or intestinal disorders (abdominal pain, nausea, vomiting, diarrhoea, and flatulence)

  Uncommon: pancreatitis

  Hepato-biliary disorders

  Common: moderately elevated levels of serum transaminases.

  Uncommon: cholelithiasis

  Rare: episodes of hepatitis. When symptoms (e.g. jaundice, pruritus) indicative of hepatitis occur, laboratory tests are to be conducted for verification and fenofibrate discontinued, if applicable.

  Skin and subcutaneous tissue disorders

  Uncommon: rashes, pruritus, urticaria.

  Rare: alopecia, cutaneous photosensitivity reactions with erythema, vesiculation or nodulation on parts of the skin exposed to sunlight or artificial UV light (e.g. sunlamp) in individual cases (even after many months of uncomplicated use)

  Musculoskeletal, connective tissue and bone disorders

  Uncommon: diffuse myalgia, myositis, muscular cramps and weakness

  Not known: rhabdomyolysis

  Cardiovascular system

  Uncommon: thromboembolism (pulmonary embolism, deep vein thrombosis)

  Blood and lymphatic system disorders

  Rare: decrease in haemoglobin and leukocytes

  Nervous system disorders

  Uncommon: sexual asthenia, headache

  Respiratory, thoracic and mediastinal disorders

  Now known: interstitial pneumopathies

  Hepatobiliary disorders

  Jaundice, complications of cholelithiasis (e.g. cholecystitis, cholangitis, biliary colic)

  Investigation:

  Uncommon: increases in serum creatinine and urea.

  Skin and Subcutaneous Tissue Disorders: severe cutaneous reactions (e.g. erythema multiforme, Stevens-Johnson syndrome, toxic epidermal necrolysis)

 • អន្តរប្រតិកម្ម

  See the package insert about the details below:

  Oral anticoagulants

  Cyclosporin

  HMG-CoA reductase inhibitors and other fibrates

  Glitazones

  CYP450 enzymes

 • ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និង ស្ត្រីបំបៅដោះកូន

  Pregnancy

  There are no adequate data from the use of fenofibrate in pregnant women.

  Fenofibrate should only be used during pregnancy after a careful benefit/risk assessment.

  Lactation

  Fenofibrate should not be used during breast-feeding.

 • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

  Secondary cause of hypercholesterolemia, such as uncontrolled type 2 diabetes mellitus, hypothyroidism, nephrotic syndrome, dysproteinemia, obstructive liver disease, pharmacological treatment, alcoholism, should be adequately treated before fenofibrate therapy is initiated.

  Response to therapy should be monitored by determination of serum lipid values (total cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides), if an adequate response has not been achieved after several months (e.g. 3 months) complementary or different therapeutic measures should be considered.

  For hyperlipidaemic patients taking estrogens or contraceptives containing oestrogens it should be ascertained whether the hyperlipidaemia is of primary or secondary nature (possible hyperlipidaemia is of primary or secondary nature (possible elevation of lipid values caused by oral oestrogen).

  See the package insert about the details below:

  Liver function

  Pancreatitis

  Muscle

 • សកម្មភាពឱសថ

  Serum Lipid Reducing Agents/Cholesterol and Triglycerides Reducers/Fibrates

  Fenofibrate is a fibric acid derivative whose lipid modifying effects reported in humans are mediated via activation of Peroxisome Proliferator Activated Receptor type alpha (PPARα).

  Through activation of PPARα, fenofibrate increases the lipolysis and elimination of atherogenic triglyceride-rich particles from plasma by activating lipoprotein lipase and reducing production of apoprotein CⅢ. Activation of PPARα also induces an increase in the synthesis of apoproteins AⅠand AⅡ.

  The above stated effects of fenofibrate on lipoproteins lead to a reduction in very low- and low density fractions (VLDL and LDL) containing apoprotein B and an increase in the high density lipoprotein fraction (HDL) containing apoprotein AⅠand AⅡ.

  In addition, through modulation of the synthesis and the catabolism of VLDL fractions, fenofibrate increases the LDL clearance and reduces small and dense LDL, the levels of which are elevated in the atherogenic lipoprotein phenotype, a common disorder in patients at risk for coronary heart disease.

  At the present time, no results of long-term controlled clinical trials are available to demonstrate the efficacy of fenofibrate in the primary or secondary prevention of atherosclerotic complications.

  Extravascular deposits of cholesterol (tendinous and tuberous xanthoma) may be markedly reduced or even entirely eliminated during fenofibrate therapy.

  Patients with raised levels of fibrinogen treated with fenofibrate have shown significant reductions in this parameter, as have those with raised levels of Lp(a).

  Other inflammatory markers such as C Reactive Protein are reduced with fenofibrate treatment.

  The uricosuric effect of fenofibrate leading to reduction in uric acid levels of approximately 25% should be of additional benefit in those dyslipidaemic patients with hyperuricaemia.

  Fenofibrate has been shown to possess an anti-aggregatory effect on platelets in animas and in a clinical study, which showed a reduction in platelet aggregation induced by ADP, arachidonic acid and epinephrine.

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp