Pimozide

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល
  • កម្រិតប្រើប្រាស់
  • ហាមប្រើ
  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖

   - ជំងឺវិកលចរឹត (Schizophrenia)

   - រោគសញ្ញានៃជំងឺAutistic disorder ឬ ជំងឺស្មារតីលូតលាស់យឺតយ៉ាវ(Mental retardation) ចំពោះកុមារ ដែលរួមមានរោគសញ្ញាដូចជា: សកម្មភាពខុសប្រក្រតីទាក់ទងនឹងចលនារាងកាយ អារម្មណ៍ ចំណង់ ទំនាក់ទំនងមនុស្សជាដើម បញ្ហាដំណេក ការបរិភោគអាហារ ការបញ្ចេញចោល ការនិយាយស្ដីជាដើម និង រោគសញ្ញាទាក់ទងនឹងស្មារតី ។ល។

  • កម្រិតប្រើប្រាស់

   ថ្នាំលេប:

   ・ករណីប្រើចំពោះជំងឺវិកលចរឹត (Schizophrenia):

   មនុស្សពេញវ័យ នៅដំណាក់កាលដំបូង លេបក្នុងកម្រិត1ថ្ងៃ1ដង1~3mg ដោយអាចបែងចែកជា2~3ដងក្នុង1ថ្ងៃតាមការចាំបាច់។ បន្ទាប់មក អាចបង្កើនកម្រិតប្រើប្រាស់បន្តិចម្ដងៗដល់កម្រិតត1ថ្ងៃ1ដង4~6mg ទៅតាមរោគសញ្ញា ដោយអាចបែងចែកជា2~3ដងក្នុង1ថ្ងៃតាមការចាំបាច់។ កម្រិតប្រើប្រាស់អតិបរមាគឺ9mg/ថ្ងៃ ហើយជាទុទៅ កម្រិតប្រើជាប្រចាំគឺ6mgចុះ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមរោគសញ្ញា។ ករណីប្រើ1ថ្ងៃ1ដង គួរប្រើនៅពេលព្រឹក។

   ・ករណីប្រើចំពោះកុមារដែលមានរោគសញ្ញានៃជំងឺAutistic disorder ឬ ជំងឺស្មារតីលូតលាស់យឺតយ៉ាវ(Mental retardation):

   ជាទូទៅ កុមារលេបក្នុងកម្រិត1ថ្ងៃ1ដង1~3mg។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា ប៉ុន្តែ កម្រិតអតិបរមាគឺ 6mg/ថ្ងៃ។ អាចបែងចែកការលេបជា2ដងក្នុង1ថ្ងៃទៅតាមស្ថានភាព។ នៅពេលស្ថានភាពរបស់អ្នកជំងឺមានភាពនឹងនរដោយសារការប្រើឱសថនេះហើយ អាចផ្អាកការប្រើប្រាស់ឱសថនេះមួយរយៈ រួចវាយតម្លៃម្ដងទៀតថាត្រូវបន្តឬឈប់ប្រើប្រាស់ឱសថនេះតែម្ដង។

  • ហាមប្រើ

   ・អ្នកដែលសាម៉ីខ្លួន ឬ ដែលមានសមាជិកគ្រួសារមានបណ្ដុំរោគសញ្ញានៃQTអូសបន្លាយពីកំណើត (Congenital long QT syndrome)។

   ・អ្នកដែលកំពុងមានឬធ្លាប់មានជំងឺចង្វាក់បេះដូងខុសប្រក្រតី។

   ・អ្នកដែលងាយកើតមានរោគសញ្ញាQTអូសបន្លាយ មានដូចជា អ្នកដែលកំពុងប្រើឱសថដែលមានឥទ្ធិពលអូសបន្លាយQT (ឱសថSultoprideជាដើម) អ្នកដែលមានកម្រិតប៉ូតាស្យូម(K)ក្នុងឈាមចុះទាប អ្នកដែលមានកម្រិតម៉ាញេស្យូម(Mg)ក្នុងឈាមចុះទាប អ្នកដែលមានជីពចរដើរយឺត។

   ・អ្នកដែលកំពុងប្រើឱសថដូចខាងក្រោម: ឱសថទប់ស្កាត់HIV protease(ឱសថដែលមានផ្ទុកសារធាតុRitonavir, Indinavir, Nelfinavir, Atazanavir, Fosamprenavir, ឱសថដែលមានផ្ទុកសារធាតុDarunavir ជាដើម), ឱសថប្រឆាំងមេរោគផ្សិតប្រភេទAzole(លើកលែងប្រភេទប្រើក្រៅរាងកាយ)(Itraconazole, Voriconazole, Miconazole, Fluconazole, Fosfluconazole), Telaprevir, Clarithromycin, Erythromycin, Quinupristin/Dalfopristin, Aprepitant, Fosaprepitant, ឱសថដែលមានផ្ទុកសារធាតុCobicistat, Letermovir, Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir, Paroxetine, Fluvoxamine, Sertraline, Escitalopram។

   ・អ្នកដែលកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបាត់បង់ស្មារតី(Coma) ឬ កំពុងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនៃឱសថដែលមានសកម្មភាពទប់ស្កាត់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទ ដូចជាឱសថប្រភេទBarbiturates ឱសថសណ្ដំឬស្ពឹក ជាដើម។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺបាក់ទឹកចិត្ត(Depression)ឬជំងឺប៉ាគីនសុន(Parkinson's disease)។

   ・អ្នកដែលធ្លាប់កើតមានរោគប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងឱសថនេះ។

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp