Nipradilol

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

 • Pharmaceuticals and Medical Devices Agency នៃប្រទេសជប៉ុន (PMDA)

  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល
  • កម្រិតប្រើប្រាស់
  • ហាមប្រើ
  • ផលរំខាន
  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស
  • សកម្មភាពឱសថ
  • ប្រសិទ្ធិភាពព្យាបាល

   ករណីថ្នាំលេប:

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលដូចខាងក្រោម ៖

   - ជំងឺលើសសម្ពាធឈាមដែលគ្មានជំងឺផ្សេងជាដើមហេតុ (កម្រិតស្រាល~កម្រិតមធ្យម)

   - ជំងឺត្បៀតសរសៃឈាមក្នុងបេះដូង(Angina pectoris)។

   ករណីថ្នាំបន្តក់ភ្នែក(0.25%):

   ជាទូទៅ ឱសថនេះប្រើនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺក្លូកូម(Glaucoma) និង អាការៈនៃសម្ពាធភ្នែកកើនឡើងខ្ពស់។

  • កម្រិតប្រើប្រាស់

   ករណីថ្នាំលេប:

   មនុស្សពេញវ័យ:លេប1ថ្ងៃ6~12mg បែងចែកជា2ដងក្នុង1ថ្ងៃ។ អាចបង្កើនឬបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់ទៅតាមអាយុនិងរោគសញ្ញា ប៉ុន្តែ កម្រិតអតិបរមាប្រើក្នុង1ថ្ងៃគឺ18mg។

   ករណីថ្នាំបន្តក់ភ្នែក (0.25%):

   បន្តក់ក្នុងភ្នែក 1ដង1តំណក់ 1ថ្ងៃ2ដង។

  • ហាមប្រើ

   ករណីថ្នាំលេប:

   ・អ្នកដែលកំពុងមានរោគសញ្ញានៃជីពចរចុះខ្សោយធ្ងន់ធ្ងរឬមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការបញ្ជូនសញ្ញាក្នុងបេះដូង (ជំងឺA-V blockកម្រិតIIនិងIII ជំងឺSinoatrial block)។

   ・អ្នកដែលកំពុងមានរោគសញ្ញានៃការកើនឡើងសារធាតុកេតូននៅក្នុងរាងកាយ(Ketosis)ដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែម ឬ រោគសញ្ញានៃការកើនឡើងកម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមដោយសារមេតាបូលីស(Metabolic acidosis)។

   ・អ្នកដែលអាចកើតមានអាការៈហឺត ឬ អាការៈទងសួតកន្ត្រាក់។

   ・អ្នកដែលកំពុងមានអាការៈប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយសារបញ្ហាបេះដូង(Cardiogenic shock)។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយមុខងារថតខាងស្ដាំនៃបេះដូងដោយសារជំងឺលើសសម្ពាធឈាមក្នុងអាកទែរសួត។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺខ្សោយបេះដូងប៉ះពាល់ដល់ចរន្តឈាមក្នុងរាងកាយ(Congestive heart failure)​។

   ・អ្នកជំងឺមហារីកPheochromocytomaដែលមិនទាន់ទទួលការព្យាបាល។

   ・ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលអាចនឹងកំពុងមានផ្ទៃពោះ។

   ・អ្នកដែលកំពុងប្រើប្រាស់ឱសថប្រភេទទប់ស្កាត់អង់ស៊ីមPDE5 (ឱសថSildenafil citrate ឱសថVardenafil hydrochloride hydrate ឱសថTadalafil) ឬ ឱសថប្រភេទភ្ញោចអង់ស៊ីមGuanylate cyclase(ឱសថRiociguat)។

   ករណីថ្នាំបន្តក់ភ្នែក:

   ・អ្នកដែលកំពុងមានឬធ្លាប់មានអាការៈហឺត ឬ អាការៈទងសួតកន្ត្រាក់។

   ・អ្នកដែលមានជំងឺសួតលក្ខណៈស្ទះផ្លូវដង្ហើមរ៉ាំរ៉ៃ(COPD)កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ។

   ・អ្នកដែលមានជំងឹខ្សោយមុខងារបេះដូង(Heart failure) រោគសញ្ញានៃជីពចរចុះខ្សោយដោយសារបញ្ហាSinus node (Sinus bradycardia) ជំងឺស្ទះការបញ្ជូនសញ្ញាក្នុងបេះដូងA-V blockកម្រិតIIនិងIII ឬ អាការៈប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរដោយសារបញ្ហាបេះដូង(Cardiogenic shock)។

   ・អ្នកដែលធ្លាប់កើតមានរោគប្រតិកម្មជាមួយនឹងសារធាតុនៅក្នុងឱសថនេះ។

  • ផលរំខាន

   ករណីថ្នាំលេប:

   ・ទាក់ទងនឹងគ្រឿងទទួល β1

   ជីពចរចុះខ្សោយ មុខងារបេះដូងចុះខ្សោយនិងធ្វើអោយមានអាការៈហើមរាងកាយ។

   ・ទាក់ទងនឹងគ្រឿងទទួល β2

   អាការៈហឺត ប៉ះពាល់សរសៃឈាមនៅតាមអវៈយវៈ ប៉ះពាល់មេតាបូលីសខ្លាញ់។

   ・ផ្សេងៗ

   គេងមិនលក់ រោគសញ្ញាក្រពះពោះវៀន កម្លាំងសាច់ដុំចុះខ្សោយ ឆាប់ហត់។

   ករណីថ្នាំបន្តក់ភ្នែក:

   ក្រហមភ្នែក ក្រហាយភ្នែក រលាកកញ្ចក់ភ្នែក ឈឺក្បាល រមាស់ វិលមុខ ។ល។

  • ការប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេស

   ករណីថ្នាំលេប:

   ・ដោយសារឱសថនេះមានសកម្មភាពកន្ត្រាក់សរសៃឈាម ដូច្នេះ គេពិបាកប្រើចំពោះជំងឺត្បៀតសរសៃឈាមបេះដូងប្រភេទឈឺនៅពេលនៅស្ងៀម(Rest angina)ឬប្រភេទមិននឹងនរ(Unstable angina)។ ម្យ៉ាងទៀត ករណីប្រើប្រាស់ឱសថនេះរយៈពេលយូរអង្វែងមក ហើយបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឱសថនេះភ្លាមៗ អាចធ្វើអោយមានគ្រោះថ្នាក់ ដូច្នេះ ត្រូវកាត់បន្ថយបរិមាណប្រើប្រាស់បន្តិចម្ដងៗដោយប្រើរយៈពេលយ៉ាងហោចណាស់1សប្ដាហ៍។

   ・មានសកម្មភាពបញ្ចុះសម្ពាធឈាមយឺតៗ និង អាចប្រើប្រាស់ចំពោះជំងឺចាប់ពីកម្រិតស្រាលដល់កម្រិតធ្ងន់។ មានប្រសិទ្ធិភាពការពារសាច់ដុំបេះដូង និងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់នៅក្រៅប្រទេស។

   ・ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះឥទ្ធិពលនៃឱសថចំពោះមេតាបូលីសខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយ និង ចំពោះផលរំខានធ្វើអោយមុខងារបេះដូងចុះខ្សោយ ប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវដង្ហើមឬប្រព័ន្ធចរន្តឈាម។

   ករណីប្រើរួមជាមួយឱសថClonidine hydrochloride ប្រសិនបើបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឱសថClonidine hydrochlorideមុន នោះនឹងអាចកើតមានរោគសញ្ញាផ្សេងៗ ដូច្នេះ ត្រូវបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលβជាមុន។

   ម្យ៉ាងទៀត ប្រសិនបើបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ឱសថប្រភេទនេះភ្លាមៗ អាចធ្វើអោយកើតមានអាការៈស្ទះសរសៃឈាមបេះដូងឬស្លាប់ភ្លាមៗ ដូច្នេះ ត្រូវបន្ថយកម្រិតប្រើប្រាស់បន្តិចម្ដងៗ។

   ・ហាមប្រើចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺហឺត(Bronchial asthma) ឬ រោគសញ្ញានៃការកើនឡើងកម្រិតអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែម(Diabetic acidosis) ឬ អាការៈជីពចរលោតយឺត ឬ ជំងឺស្ទះការបញ្ជូនសញ្ញរវាងថតលើនិងថតក្រោមនៃបេះដូង(Atrioventricular block, AV block) ឬ ជំងឺស្ទះការបញ្ជូនសញ្ញនៅក្នុងថតលើនៃបេះដូង(Sinoatrial block, SA block)។

   ករណីថ្នាំបន្តក់ភ្នែក:

   ឱសថនេះអាចនឹងត្រូវបានស្រូបចូលប្រព័ន្ធឈាមក្នុងរាងកាយ ដូច្នេះ ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះផលរំខានផ្សេងៗ។

  • សកម្មភាពឱសថ

   ・កាត់បន្ថយការច្របាច់របស់បេះដូង ធ្វើអោយការប្រើប្រាស់អុកស៊ីសែនរបស់សាច់ដុំបេះដូងថយចុះ និងដើម្បីបង្ការការកើតឡើងនៃអាការៈស្ទះសរសៃឈាមបេះដូង។ ឱសថទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលបេតាមានច្រើនប្រភេទដែលអាចមានសកម្មភាពនៅផ្នែកផ្សេងៗនៃរាងកាយ រួមមាន បេះដូង ទងសួត សរសៃឈាមជាដើម។ ប្រភេទដែលមានសកម្មភាពចម្បងចំពោះបេះដូងគឺប្រភេទដែលទប់ស្កាត់តែគ្រឿងទទួល β1។

   ・ទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលβដើម្បីកាត់បន្ថយការផលិតទឹកក្នុងភ្នែក(Aqueous humour) ព្រមទាំងទប់ស្កាត់គ្រឿងទទួលαដើម្បីជម្រុញការបង្ហូរចេញនូវទឹកក្នុងភ្នែក។

*ព័ត៌មានឱសថត្រូវបានរៀបរៀងដោយ អ៊ីម៉ាតុគឹ មេឌីក (ខេមបូឌា) ដោយផ្អែកលើប្រភពព័ត៌មានខាងក្រោម។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមស្វែងរកនៅក្នុងក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថនីមួយៗ ឬ សាកសួរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនឱសថឬតំណាងចែកចាយនៃឱសថនីមួយៗ។

ប្រភពព័ត៌មាន៖

- ក្រដាសព័ត៌មាននៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្ត្រដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន (Pharmaceutical and Medical Devices Agency, Pmda): https://www.pmda.go.jp

- ព័ត៌មានសង្ខេបនៃឱសថសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលប្រើប្រាស់នៅប្រទេសជប៉ុន: http://www.rad-ar.or.jp